Thursday, July 19, 2007

Nukleer Yasaya Karsi Yuruyorum - Secime Katilacak Partilerin "Cevre ve Nukleer Karnesi" Zayif

15 Mayis tarihinde Cumhurbaskanligina yaptigimiz yuruyus sonrasina ulke hizlica bir erken secim donemine girdi. Nukleer yasa bekledigimiz gibi Cumhurbaskani tarafýndan veto edilip meclise geri gonderildi. Meclis yasanin duzeltilmesi icin komisyonlara iletti. Komisyonlar calisti, yasayi alladilar pulladilar, genel kurula hazir hale getirdiler.... Yasa mecliste tekrar gorusulemedi.. Nukleer Yasa, 22 Temmuz secim sonucunu bekliyor. Yeni secilecek 550 milletvekilini, meclise girecek partileri, kurulacak yeni hukumeti ve secilecek yeni cumhurbaskanini bekliyor...

Ulkenin icinde bulundugu karisik durum nedeniyle yuruyuslerime ara verdim ve ben de partilerin secim beyannamelerini aciklamalarini beklemeye basladim.

22 Temmuz 2007 tarihinde yapýlacak olan XXIII. Dönem Milletvekili Genel Seçimine Adalet ve Kalkýnma Partisi (AKP), Aydýnlýk Türkiye Partisi (ATP), Baðýmsýz Türkiye Partisi (BTP), Büyük Birlik Partisi (BBP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Demokrat Parti (DP), Emek Partisi (EP), Genç Parti (GP), Halkýn Yükseliþi Partisi (HYP), Ýþçi Partisi (ÝP), Liberal Demokrat Parti (LDP), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Özgürlük ve Dayanýþma Partisi (ÖDP), Saadet Partisi (SP), Türkiye Komünist Partisi (TKP) katýlýyor. Bir kismi secim beyannamelerini acikladi, bir kismi aciklamadi. Aciklamayanlarin internet sitelerindeki parti programlarini aldim. Ilk defa sade bir vatandas olarak hepsini tek tek okudum. Bir taraftan bunu daha once niye yapmadim diye dusundum. Icerik, kullandiklari dil, genel olarak dokuman akisindaki duzen olarak incelendigimde buyuk hayal kirikligina ugradim. Somut, uygulanabilir plan ve program onerisi olan parti az. Secim beyannamesi veya parti programi oy isteyen siyasi parti ile oy verecek vatandas arasinda bir sozlesme ise bu sozlesmelerin altina hicbir sade vatandas imza atmaz.

Seçilen milletvekilleri ve iktidara gelen partiler dört yýl boyunca Türkiye’nin çevre politikalarýný hazýrlayacak, çevre ile ilgili yasalarý çýkaracak, var olan yasalarýn yarattýðý sorunlarý çözmeye çalýþacak. Peki buna hazýrlar mý?

Partiler çevre konularýný seçim beyannamelerine yer verdiler mi? Partilerin çevre politikalarý var mý? Çevre konusunda öncelikleri neler? Nukleer enerji konusunda ne planliyorlar? Yenilenebilir, doga dostu enerjilere yatirimi tesvik edecekler mi? Ekonomik büyüme için çalýþýrken çevrenin korunmasýný dikkate alacaklar mý? “Çevre Dostu Sürdürülebilir Kalkýnma” kavramý ile tanýþýklar mý? Küresel ýsýnma tehditi, azalan su kaynaklarý gibi toplumun her kesimi tarafýndan hissedilmeye baþlanan giderek kritik bir boyut kazanan çevre sorunlarý, partiler üzerinde baský oluþturdu mu? Bu sorunlara çözüm getirmeyi hedefliyorlar mý?
Küresel boyutu da olup gittikçe kritikleþen, Türkiye için önemli olan, çevreci gruplarýn öncelik verdiði çevre ile ilgili 10 ana konu belirlenip bir ÇEVRE KARNESÝ oluþturdum. Deðerlendirme yaparken partilerin resmi internet sitelerindeki seçim beyannameleri, seçim beyannamesi olmayan partilerin parti programlarý esas aldým. ÇEVRE KARNESÝ’deki konulara seçim beyannamelerinde seçim beyannamaleri yoksa parti programlarýnda yer veren partilere “bir” vermeyenlere “sýfýr” puan verdim.

1-Yenilenebilir Enerji Yatýrýmlarýnýn Teþvik Edilmesi. Yenilenebilir Enerji Hedefi Konulmasý.
2-Nükleer Santral Kurulmamasý.
3-Enerji Verimliliðinin, Tasarrufun Özendirilmesi.
4-Küresel Isýnmaya Karþý Önlem Alýnmasý, Hedef Konulmasý
5-Organik Tarýmýn Teþvik Edilmesi.
Genetiði Deðiþtirilmiþ (GD) Ürünlerin Ýthalat, Ekiminin Yasaklanmasý. Tohumculuðun Devlet-Çiftçi Örgütleri-Üniversiteler Ekseninde Þekillendirilmesi
6-Biyogüvenlik Yasasýnýn Çýkarýlmasý.
Biyoçeþitliliðimizin Korunmasý.
7- Toprak Kalitesinin Artýrýlmasý. Erozyon Önlenmesi. Mera, Yayla Ve Tarým Arazilerinin Korunmasý
8-Ormanlarýn Yönetimi, Korunmasý
9-Atýk Yönetimi ve Çevre Kirletenlerin Cezalandýrýlmasý
10-Su Yasasý

ÇEVRE KARNE NOTU
AKP - 4
ATP - 3
BTP - 0
BBP - 2
CHP -9

DP-4
EP-1
GP- 0
HYP-3
ÝP-0
LDP-0
MHP-7
ÖDP-9
SP-0
TKP-0
Adalet ve Kalkýnma Partisi seçim beyannamesinde yapacaklarýndan çok geçen dönemki icraatlarýna yer vermiþ. Enerji politikasýnda yenilenebilir enerjiyi destekleyeceðini söylemesine raðmen fosil yakýt ve nükleer enerjiye öncelik ve aðýrlýk veriyor. Çevre konusunda kabul ettikleri “kullanan-kirleten-öder” temel ilkesi ile neredeyse çevre kirliliðine üstü kapalý izin vermekte. Çünkü bu ilke, çevreyi, su ve toprak gibi yaþamsal öneme sahip doðal kaynaklarý geri dönülmez þekilde kirletenleri caydýrýcý olmaktan çok uzak. Avrupa Birliði’ne girme konusunda hýrslý görünmesine raðmen ayný kararlýlýðý Avrupa Birliði’nin kabul ettiði yenilenebilir enerji hedeflerine ulaþmada göstermiyor. Aydýnlýk Türkiye Partisi ormanlarý özelleþtirmeyi ve koruma sorumluluðunu da özelleþtirme ile ormanlarý devralanlara býrakmayý hedefliyor. Baðýmsýz Türkiye Partisi 21. yüzyýlda suyun lider olacaðýný söylüyor ama seçim beyannamesinde su politikasý bulunmuyor. Büyük Birlik Partisi parti programýnda çevre konusuna birkaç paragrafla deðinmiþ ama enerji politikasýna ve öncelik verecekleri enerji kaynaklarýna yer vermemiþ. Cumhuriyetçi Halk Partisi enerji konusunda temiz, çevre dostu yöntemleri benimseyeceklerini söylerken nükleer santral kurmayacaðýz demiyor. Demokrat Parti, insana ve çevreye zarar vermeyen nükleer enerji santrallerini ülkemizde kuracaðýný ve bugüne kadar çözülemeyen nükleer atýk sorununu sýzdýrmaz özel çelik kaplarda jeolojik depolama tesislerinde depolayarak çözeceðini iddia ediyor. Nükleer atýklarýn binlerce yýl ölümcül radyasyon yaydýklarýný, çelik kaplarýn korozyona uðrayýp sýzýntý yapacaðýný, deprem kuþaðýndaki ülkemizde jeolojik depolama tesislerinin büyük risk taþýdýðýný bu nedenle nükleer atýk sorununun halen çözümsüz olduðunu hesaba katmayan çeliþkili bir enerji politikasý savunmakta. Emek Partisi, Alinoi, Hasankeyf, Munzur ve Fýrtýna Vadisi gibi tarihi ve doðal zenginliklerin korunmasýný parti programýna koymuþ ama planý yok. Genç Parti’nin internet sitesinde seçim beyannamesi ve parti programý bulunmuyor. Halkýn Yükseliþi Partisi su krizinden bir cümle ile bahsetmekte ama krizi aþmak için çözüm önermiyor. Ayrýca hidrojen enerjisini seçim beyannamesine alan iki partiden biri. Ýþçi Partisi çevre, enerji, tarým konusuna hiç deðinmiyor. Liberal Demokrat Parti, çevre problemlerinin hafifletilmesi için büyük ölçekli üretimden vazgeçilip, mevcut tüketim alýþkanlýklarýný körükleyen uygulamalara son verileceðini söylüyor ama bunu nasýl yapacaklarýna dair somut bir programý bulunmuyor. Enerjide dýþa baðýmlýlýðý azaltmaya öncelik vereceðini söyleyen Milliyetçi Halk Partisi, teknoloji, finansman, ana girdi uranyum bazýnda dýþa baðýmlýlýðý artýracak nükleer enerji santrallerini kurmayý planlýyor. Diðer partilerden farklý olarak sulak alanlarýn çevresinin ve ekosistemleri bütünlük içinde ele alan kýyý alaný planlamasý ve yönetiminden bahsediyor. Çevre konularýna geniþ ve kapsamlý yer veren Özgürlük ve Dayanýþma Partisi’nin su politikasý bulunmamakta. Saadet partisi enerji ihtiyacýný yeni kuracaðý hidrolik, kömür ve nükleer santrallerle karþýlamayý planlýyor. Türkiye Komünist Partisi çevre koruma konusunda ilkelerini sýralarken, çevre politikasý konusunda somut programý yok.

Bu deðerlendirmeye göre 22 Temmuz 2007 seçimlerine katýlacak 15 partiden 6 tanesi 10 üzerinden sýfýr alarak sýnýfta kaldý. EP “bir”, BBP “iki” alarak sýnýfta kalmasýna raðmen sýfýrcýlarýn yanýnda varlýk gösterdi. ATP ve HYP “üç”, AKP ile DP “dört” alýp sýnýfta kaldýlar. CHP, ÖDP ve kýsmen MHP geçer not aldý.

Hiçbir siyasi partinin sürdürülebilir kalkýnma esaslý, çevre koruma temelli, bütüncül bir çevre politikasý bulunmamakta.

Özgürlük ve Dayanýþma Partisi ile Emek Partisi nukleer santral kurmayacaðýz derken, Adalet ve Kalkýnma Partisi, Demokrat Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Saadet Partisi kesinlikle kuracaðýz diyor. Cumhuriyetçi Halk Partisi nükleer enerji konusunda sessiz kalmayi tercih etmis. 15 partiden 13 tanesi "Nukleer"den sinifta kaldi.

Gorunen o ki secim sonrasinda "Nukleer Yasaya Karsi Yuruyusum" devam edecek...

Selamlar,
Aysen Eren '87
http://nukleeryasayakarsiyuruyorum.blogspot.com/